Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình:

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell y cubed minus y squared minus 2 y plus 1 equals ln space invisible function application open parentheses square root of x squared plus 1 end root plus x close parentheses plus ln space invisible function application open parentheses square root of y squared plus 1 end root minus y close parentheses end cell row cell x cubed minus x equals y squared plus y minus 1 end cell end table close

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

-Cộng vế (1) và (2) ta có: - Do nên - Xét hàm số trên R f ′ ( t ) = 3 t 2 − 1 + t 2 + 1 ​ + t t 2 + 1 ​ t ​ + 1 ​ = 3 t 2 + t 2 + 1 ​ 1 ​ − 1 ( Phương trình vô nghiệm vì ) -Bảng biến thiên: -Từ bảng biến thiên ta có Hàm số f ( t ) đồng biến trên R - Ta có: - Thay y = x và (2) ta có: - Đặt t = x − 3 1 ​ . Phương trình (4) trở thành: - Với ∣ t ∣ < 3 2 7 ​ ​ thì , do đótồn tại α ∈ [ 0 ; π ] sao cho cos α = 2 7 ​ 3 t ​ hay t = 3 2 7 ​ . cos α ​ - Thay t = 3 2 7 ​ cos α ​ vào (5) ta có: 27 56 7 ​ ​ cos 3 α − 9 14 7 ​ ​ cos α + 27 7 ​ = 0 - Do α ∈ [ 0 ; π ] nên suy ra: -(Phương trình bậc ba có tối đa 3 nghiệm nên ta không cần xét trường hợp ∣ t ∣ ≥ 3 2 7 ​ ​ )

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell y cubed minus y squared minus 2 y plus 1 equals ln space invisible function application open parentheses square root of x squared plus 1 end root plus x close parentheses plus ln space invisible function application open parentheses square root of y squared plus 1 end root minus y close parentheses space left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell x cubed minus x equals y squared plus y minus 1 space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space left parenthesis 2 right parenthesis end cell end table close

- Cộng vế (1) và (2) ta có:

table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell y cubed minus y equals ln invisible function application space open parentheses square root of x squared plus 1 end root plus x close parentheses plus ln space invisible function application open parentheses square root of y squared plus 1 end root minus y close parentheses plus x cubed minus x space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space end cell row cell not stretchy left right double arrow y cubed minus y minus ln space invisible function application open parentheses square root of y squared plus 1 end root minus y close parentheses equals x cubed minus x plus ln invisible function application space open parentheses square root of x squared plus 1 end root plus x close parentheses space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space end cell row cell not stretchy left right double arrow y cubed minus y plus ln space invisible function application open parentheses square root of y squared plus 1 end root plus y close parentheses equals x cubed minus x plus ln invisible function application space open parentheses square root of x squared plus 1 end root plus x close parentheses space space left parenthesis 3 right parenthesis space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space end cell row blank end table

- Do space open parentheses square root of y squared plus 1 end root minus y close parentheses open parentheses square root of y squared plus 1 end root plus y close parentheses equals 1 nên ln invisible function application open parentheses square root of y squared plus 1 end root plus y close parentheses equals negative ln space invisible function application open parentheses square root of y squared plus 1 end root minus y close parentheses space space space space

- Xét hàm số f left parenthesis t right parenthesis equals t cubed minus t plus ln space invisible function application open parentheses square root of t squared plus 1 end root plus t close parentheses trên 

f " left parenthesis t right parenthesis equals 6 t minus fraction numerator t over denominator square root of open parentheses t squared plus 1 close parentheses cubed end root end fraction

f " left parenthesis t right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell t equals 0 end cell row cell 6 square root of open parentheses t squared plus 1 close parentheses cubed end root equals 1 end cell end table close

( Phương trình 6 square root of open parentheses t squared plus 1 close parentheses cubed end root equals 1 vô nghiệm vì 6 square root of open parentheses t squared plus 1 close parentheses cubed end root greater or equal than 6 greater than 1 comma straight for all t element of straight real numbers)

- Bảng biến thiên:

- Từ bảng biến thiên ta có f apostrophe left parenthesis t right parenthesis greater or equal than 0 comma space straight for all t element of straight real numbers not stretchy rightwards double arrowHàm số  đồng biến trên 

- Ta có: left parenthesis 3 right parenthesis not stretchy left right double arrow f left parenthesis x right parenthesis equals f left parenthesis y right parenthesis not stretchy left right double arrow y equals x

- Thay  và (2) ta có:

x cubed minus x equals x squared plus x minus 1 not stretchy left right double arrow x cubed minus x squared minus 2 x plus 1 equals 0 space space left parenthesis 4 right parenthesis

- Đặt . Phương trình (4) trở thành:

 open parentheses t plus 1 third close parentheses cubed minus open parentheses t plus 1 third close parentheses squared minus 2 open parentheses t plus 1 third close parentheses plus 1 equals 0

not stretchy left right double arrow t cubed minus 7 over 3 t plus 7 over 27 equals 0 space space left parenthesis 5 right parenthesis

- Với  thì open vertical bar fraction numerator 3 t over denominator 2 square root of 7 end fraction close vertical bar less than 1, do đó tồn tại  sao

cho  hay 

- Thay  vào (5) ta có:

 

not stretchy left right double arrow fraction numerator 56 square root of 7 over denominator 27 end fraction times fraction numerator cos invisible function application space 3 alpha plus 3 cos space invisible function application alpha over denominator 4 end fraction minus fraction numerator 14 square root of 7 over denominator 9 end fraction cos space invisible function application alpha plus 7 over 27 equals 0 not stretchy left right double arrow cos invisible function application 3 alpha equals fraction numerator negative square root of 7 over denominator 14 end fraction

not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell alpha equals 1 third. arccos space invisible function application open parentheses negative fraction numerator square root of 7 over denominator 14 end fraction close parentheses plus fraction numerator k 2 pi over denominator 3 end fraction end cell row cell alpha equals negative 1 third. arccos invisible function application space open parentheses negative fraction numerator square root of 7 over denominator 14 end fraction close parentheses plus fraction numerator k 2 pi over denominator 3 end fraction end cell end table close

- Do  nên suy ra:

open square brackets table row cell alpha equals fraction numerator arccos space invisible function application open parentheses negative fraction numerator square root of 7 over denominator 14 end fraction close parentheses over denominator 3 end fraction space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space end cell row cell not stretchy rightwards double arrow x equals y equals fraction numerator 2 square root of 7 over denominator 3 end fraction. cos space invisible function application open square brackets 1 third. arccos space invisible function application open parentheses negative fraction numerator square root of 7 over denominator 14 end fraction close parentheses close square brackets plus 1 third space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space end cell row cell alpha equals fraction numerator arccos invisible function application space open parentheses negative fraction numerator square root of 7 over denominator 14 end fraction close parentheses over denominator 3 end fraction plus fraction numerator 2 pi over denominator 3 end fraction space space space space space space space space space space space space space space space not stretchy rightwards double arrow x equals y equals fraction numerator 2 square root of 7 over denominator 3 end fraction. cos space invisible function application open square brackets 1 third arccos invisible function application space open parentheses negative fraction numerator square root of 7 over denominator 14 end fraction close parentheses plus fraction numerator 2 pi over denominator 3 end fraction close square brackets plus 1 third space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space space end cell row cell alpha equals fraction numerator arccos space invisible function application open parentheses negative fraction numerator square root of 7 over denominator 14 end fraction close parentheses over denominator 3 end fraction plus fraction numerator 2 pi over denominator 3 end fraction space space space not stretchy rightwards double arrow x equals y equals fraction numerator 2 square root of 7 over denominator 3 end fraction cos space invisible function application open square brackets negative 1 third. arccos space invisible function application open parentheses negative fraction numerator square root of 7 over denominator 14 end fraction close parentheses plus fraction numerator 2 pi over denominator 3 end fraction close square brackets plus 1 third space space space space space space space space space space space space space space space space space space space end cell end table close

- (Phương trình bậc ba có tối đa 3 nghiệm nên ta không cần xét trường hợp )

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG