Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

giải hệ phương trình: { lo g 1 + x ​ ( 1 − 2 y + y 2 ) + lo g 1 − y ​ ( 1 + 2 x + x 2 ) = 4 lo g 1 + x ​ ( 1 + 2 y ) + lo g 1 − y ​ ( 1 + 2 x ) = 2 ​

giải hệ phương trình:

R. Roboctvx54

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

h ệ p h ươ n g t r ı ˋ nh { lo g 1 + x ​ ( 1 − 2 y + y 2 ) + lo g 1 − y ​ ( 1 + 2 x + x 2 ) = 4 lo g 1 + x ​ ( 1 + 2 y ) + lo g 1 − y ​ ( 1 + 2 x ) = 2 ​ đ i e ^ ˋ u ki ệ n { 0 < 1 + x  = 1 ; 0 < 1 − y  = 1 1 + 2 x > 0 ; 1 + 2 y > 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ 0  = x > 2 − 1 ​ y  = 0 2 − 1 ​ < y < 1 ​ h ệ p h ươ n g t r ı ˋ nh c o ˊ t h ể bi e ^ ˊ n đ ổ i t h a ˋ nh { lo g 1 + x ​ ( 1 − y ) 2 + lo g 1 − y ​ ( 1 + x ) 2 = 4 lo g 1 + x ​ ( 1 + 2 y ) + lo g 1 − y ​ ( 1 + 2 x ) = 2 ​ ⇔ { lo g 1 + x ​ ( 1 − y ) + lo g 1 − y ​ ( 1 + x ) = 2 ( 1 ) lo g 1 + x ​ ( 1 + 2 y ) + lo g 1 − y ​ ( 1 + 2 x ) = 2 ( 2 ) ​ T ừ ( 1 ) t a s u y r a : lo g 1 + x ​ ( 1 − y ) + 2 lo g 1 + x ​ ( 1 − y ) + 1 = 0 lo g 1 + x ​ ( 1 − y ) = 1 ⇔ 1 + x = 1 − y ⇔ y = − x T h e ^ ˊ y = − x v a ˋ o ( 2 ) t a đư ợ c : lo g 1 + x ​ ( 1 − 2 x ) − lo g 1 + x ​ ( 1 + 2 x ) = 2 lo g 1 + x ​ ( 1 − 4 x 2 ) = 2 ⇔ 1 − 4 x 2 = ( 1 + x ) 2 ⇔ 5 x 2 + 2 x = 0 P h ươ n g t r ı ˋ nh ( 1 ) c o ˊ c a ˊ c n g hi ệ m { x = 0 ( l o ạ i v ı ˋ x  = 0 ) x = − 5 2 ​ ​ V ậ y h ệ c o ˊ n g hi ệ m d u y nh a ^ ˊ t x = − 5 2 ​ x = 5 2 ​ ​ ​

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón (N) có đỉnh Svà đường tròn đây là (C ) có tâm O. Bốn điểm A, B,C, D tạo nằm trên (C) và thành một hình vuông có chu vi bằng 8a. Biết rằng diện tích xung quanh của hình nón (N) bằng 5 2 π ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG