Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình: { z 1 ​ − z 2 ​ = 3 + i z 1 ​ z 2 ​ = 3 − 2 i ​

Giải hệ phương trình:

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

{ z 1 ​ − z 2 ​ = 3 + i z 1 ​ z 2 ​ = 3 − 2 i ​ z 1 ​ , z 2 ​ l a ˋ nghi ệ m c ủ a PT : T 2 − ( 3 + i ) T − ( 3 − 2 i ) = 0 c o ˊ ⎩ ⎨ ⎧ ​ T 1 ​ = 3 + 2 104 ​ + 10 ​ ​ + i ( 1 − 2 104 ​ − 10 ​ ​ ) T 2 ​ = 3 − 2 104 ​ + 10 ​ ​ + i ( 1 + 2 104 ​ − 10 ​ ​ ) ​ Do đ o ˊ : ⎩ ⎨ ⎧ ​ z 1 ​ = 3 − 2 104 ​ + 10 ​ ​ + i ( 1 + 2 104 ​ − 10 ​ ​ ) z 2 ​ = 3 + 2 104 ​ + 10 ​ ​ + i ( 1 − 2 104 ​ − 10 ​ ​ ) . ​

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp điểm biểu diễn số phức z = x + iy thỏa mãn điều kiện ∣ z ∣ = 3 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG