Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình :

Giải hệ phương trình : open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 x left parenthesis x plus 1 right parenthesis left parenthesis y plus 1 right parenthesis plus x y equals negative 6 end cell row cell 2 y left parenthesis y plus 1 right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis plus y x equals 6 space end cell end table left parenthesis space v ớ i space x element of straight real numbers semicolon y element of straight real numbers right parenthesis close

 

Đ. Quỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hệ pt đã cho : Thay x=0, y=0 thì hệ không thỏa. Thay x= -1 và y=-1 vào, hệ không thỏa - Chia từng vế của 2 phương trình cho nhau : Thay x=y, hệ pt có vế phải bằng nhau, vế trái khác nhau ( không thỏa ) - Cộng từng vế (1) và (2) của hệ ta được pt : - Với x+y=0 x=-y. Thế vào hệ - Với Với y = -2 => x=1 . Thế vào hệ thỏa. Vậy có nghiệm 1:(x;y)=(1;-2) Từ 3 giá trị của y ở trên ta tìm được 3 giá trị tương ứng : Thế các giá trị (x;y) tìm được vào hệ ( thỏa). Vậy hệ phương trình đã cho có 4 nghiệm (x;y) :

Hệ pt đã cho : 

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 x left parenthesis x plus 1 right parenthesis left parenthesis y plus 1 right parenthesis plus x y equals negative 6 end cell row cell 2 y left parenthesis y plus 1 right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis plus y x equals 6 space end cell end table space open curly brackets left parenthesis 1 right parenthesis left parenthesis 2 right parenthesis close curly brackets close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 x left parenthesis x plus 1 right parenthesis left parenthesis y plus 1 right parenthesis equals negative 6 minus x y space end cell row cell 2 y left parenthesis y plus 1 right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis equals space 6 minus y x space end cell end table close

Thay x=0, y=0 thì hệ không thỏa. 

Thay x= -1 và y=-1 vào, hệ không thỏa 

rightwards double arrow left parenthesis x semicolon y right parenthesis not equal to left parenthesis 0 semicolon 0 right parenthesis semicolon x y not equal to 0 semicolon x plus 1 not equal to 0 semicolon y plus 1 not equal to 0 rightwards double arrow 6 minus x y not equal to 0 space left parenthesis asterisk times right parenthesis space

- Chia từng vế của 2 phương trình cho nhau : 

rightwards double arrow x over y equals fraction numerator negative 6 minus x y over denominator 6 minus x y end fraction left right double arrow x y left parenthesis x minus y right parenthesis equals 6 left parenthesis x plus y right parenthesis

Thay x=y, hệ pt có vế phải bằng nhau, 

vế trái khác nhau ( không thỏa ) 

rightwards double arrow x minus y not equal to 0 space left parenthesis asterisk times asterisk times right parenthesis space rightwards double arrow x y equals fraction numerator 6 left parenthesis x plus y right parenthesis over denominator x minus y space end fraction space space space space left parenthesis 3 right parenthesis space

- Cộng từng vế (1) và (2) của hệ ta được pt : 

2 left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis left parenthesis y plus 1 right parenthesis plus 2 x y equals 0 space space space space space space space left parenthesis 4 right parenthesis left right double arrow left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus y plus x y plus 1 right parenthesis plus x y equals 0 left right double arrow left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus y plus 1 plus fraction numerator 6 left parenthesis x plus y right parenthesis over denominator x minus y end fraction plus fraction numerator 6 left parenthesis x plus y right parenthesis over denominator x minus y end fraction equals 0 space left right double arrow left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus y plus 1 plus fraction numerator 6 left parenthesis x plus y plus 1 right parenthesis over denominator x minus y end fraction right parenthesis equals 0 left right double arrow left parenthesis x plus y right parenthesis left parenthesis x plus y plus 1 right parenthesis left parenthesis 1 plus fraction numerator 6 over denominator x minus y end fraction right parenthesis equals 0 space

left right double arrow open square brackets table row cell x plus y equals 0 end cell row cell x plus y plus 1 equals 0 end cell row cell 1 plus fraction numerator 6 over denominator x minus y end fraction equals 0 end cell end table close

- Với x+y=0 left right double arrowx=-y. Thế vào hệ 

rightwards double arrow negative 2 y squared equals 0 space left right double arrow left parenthesis y equals 0 space v à space x equals 0 right parenthesis space k h ô n g space t h ỏ a space left parenthesis asterisk times right parenthesis space

- Với x plus y plus 1 equals 0 space left right double arrow x equals negative y space t h ế space v à o space p h ư ơ n g space t r ì n h space left parenthesis 1 right parenthesis space c ủ a space h ệ space t a space đ ư ợ c space colon space

2 y cubed plus 3 y cubed plus y plus 6 equals 0 space left right double arrow left parenthesis y plus 2 right parenthesis left parenthesis 2 y squared minus y plus 3 right parenthesis equals 0 space

left right double arrow open square brackets table row cell y plus 2 equals 0 left right double arrow y equals negative 2 end cell row cell 2 y squared minus y plus 3 equals 0 left parenthesis v n right parenthesis end cell end table close

Với y = -2 => x=1 . Thế vào hệ thỏa. 

Vậy có nghiệm 1:(x;y)=(1;-2)

 V ớ i space 1 plus fraction numerator 6 over denominator x minus y end fraction equals 0 space left right double arrow x minus y minus 6 equals 0 space left right double arrow x equals y minus 6 T h ế space x equals y minus 6 space v à o space p t space left parenthesis 2 right parenthesis space c ủ a space h ệ space colon space left parenthesis 2 right parenthesis left right double arrow 2 y cubed minus 7 y squared minus 16 y minus 6 equals 0 space left right double arrow left parenthesis 2 y plus 1 right parenthesis left parenthesis y squared minus 4 y minus 6 right parenthesis equals 0

rightwards double arrow open square brackets table row cell 2 y plus 1 equals 0 end cell row cell y squared minus 4 y minus 6 equals 0 end cell end table close

y squared minus 4 y minus 6 equals 0

left right double arrow open square brackets table row cell y subscript 1 equals 2 plus square root of 10 end cell row cell y subscript 2 equals 2 minus square root of 10 end cell end table close 2 y plus 1 equals 0 space left right double arrow y subscript 3 equals negative 1 half

Từ 3 giá trị của y ở trên ta tìm được 3 giá trị tương ứng : 

open square brackets table row cell x subscript 1 equals negative 4 plus square root of 10 end cell row cell x subscript 2 equals negative 4 minus square root of 10 end cell row cell x subscript 3 equals negative 13 over 2 end cell end table close

Thế các giá trị (x;y) tìm được vào hệ ( thỏa). 

Vậy hệ phương trình đã cho có 4 nghiệm (x;y) : 

left parenthesis 1 semicolon minus 2 right parenthesis comma left parenthesis negative 4 plus square root of 10 semicolon 2 plus square root of 10 right parenthesis comma left parenthesis negative 4 minus square root of 10 semicolon 2 minus square root of 10 right parenthesis comma left parenthesis fraction numerator negative 13 over denominator 2 end fraction semicolon 1 half right parenthesis

4

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình và Nghiệm chung của hai phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG