Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell square root of 2 x squared minus x y end root equals x minus 2 y plus 1 end cell row cell x squared minus 3 x y plus 2 y squared equals 0 end cell end table close

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: (2) x 2 - 3xy + 2y 2 = 0 (x - y)(x - 2y) = 0 * Với x = y thế vào (1) ta được: * Với x = 2y thế vào (1) ta được:

Lời giải:

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell square root of 2 x squared minus x y end root equals x minus 2 y plus 1 space space left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell x squared minus 3 x y plus 2 y squared equals 0 space space left parenthesis 2 right parenthesis end cell end table close

(2) left right double arrowx2 - 3xy + 2y2 = 0 left right double arrow(x - y)(x - 2y) = 0 left right double arrowopen square brackets table row cell x equals y end cell row cell x equals 2 y end cell end table close

* Với x = y thế vào (1) ta được: square root of x squared end root equals negative x plus 1 left right double arrow vertical line x vertical line equals negative x plus 1 rightwards double arrow.. rightwards double arrow x equals 1 half

* Với x = 2y thế vào (1) ta được: square root of 6 y squared end root equals 1 left right double arrow y equals plus-or-minus fraction numerator square root of 6 over denominator 6 end fraction rightwards double arrow x equals plus-or-minus fraction numerator square root of 6 over denominator 3 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho điểm A (-3;0) và Parabol (P) có phương trình y = x 2 . Hãy tìm tỏa độ của M thuộc (P) để cho độ dài đường thẳng AM nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG