Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x squared y squared minus x y minus 2 equals 0 end cell row cell x squared plus y squared equals x squared y squared end cell end table close

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Kết luận hệ có hai nghiệm:

Kết luận hệ có hai nghiệm: open curly brackets open parentheses square root of 2 semicolon space square root of 2 close parentheses semicolon open parentheses negative square root of 2 semicolon space minus square root of 2 close parentheses close curly brackets

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức a. Rút gọn P b. Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG