Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải hệ phương trình:

Giải hệ phương trình:

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x open parentheses y minus 2 close parentheses equals open parentheses x plus 2 close parentheses open parentheses y minus 4 close parentheses end cell row cell open parentheses x minus 3 close parentheses open parentheses 2 y plus 7 close parentheses equals open parentheses 2 x minus 7 close parentheses open parentheses y plus 3 close parentheses end cell end table close 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ba số nguyên tố mà tích của chúng bằng năm lần tổng của chúng

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG