Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giới hạn x → − ∞ l im ​ 2 x + 1 x 2 + x + 1 ​ ​ là:

Giới hạn  là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có: x → − ∞ l im ​ 2 x + 1 x 2 + x + 1 ​ ​ = x → − ∞ l im ​ x ( 2 + x 1 ​ ) x 2 ( 1 + x 1 ​ + x 2 1 ​ ) ​ ​ = x → − ∞ l im ​ x ( 2 + x 1 ​ ) ∣ x ∣ 1 + x 1 ​ + x 2 1 ​ ​ ​ = x → − ∞ l im ​ 2 + x 1 ​ − 1 + x 1 ​ + x 2 1 ​ ​ ​ = − 2 1 ​

Chọn D

Ta có: 

                                             

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG