Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giới hạn x → − ∞ lim ​ 2 − 3 x 2 x − 1 ​ bằng

Giới hạn  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C x → − ∞ lim ​ 2 − 3 x 2 x − 1 ​ = x → − ∞ lim ​ x 2 ​ − 3 2 − x 1 ​ ​ = − 3 2 ​

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Cho số tự nhiên n thỏa mãn C n 0 ​ + C n 1 ​ + C n 2 ​ = 11 . Số hạng chứa x 7 trong khai triển của ( x 3 − x 2 1 ​ ) n

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG