Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giới hạn ( 2 n 2 − 1 ) bằng

Giới hạn  bằng

  1. 2

  2. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Do l im n 2 = + ∞ ; l im ( 2 − n 2 1 ​ ) = 2 > 0 nên ta có: l im ( 2 n 2 − 1 ) = l im n 2 ( 2 − n 2 1 ​ ) = + ∞

Chọn D

Do  nên ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Cho h à m s ố y = f ( x ) x á c đị nh,li ê n tụctr ê n R v à c ó b ả ng bi ế n thi ê n nh ư sau H à m s ố đã cho đạ t c ự c tiểu t ạ i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG