Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giới hạn x → + ∞ lim ​ 1 − 2 x 5 x − 3 ​ bằng số nào sau đây?

Giới hạn  bằng số nào sau đây?
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp: Chia cả tử và mẫu cho x. Cách giải: Ta có: x → + ∞ lim ​ 1 − 2 x 5 x − 3 ​ = x → + ∞ lim ​ x 1 ​ − 2 5 − x 3 ​ ​ = − 2 5 ​

Đáp án A

Phương pháp:
Chia cả tử và mẫu cho x.
Cách giải:
Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có ba ghế. Xếp ngẫu nhiên 6 học sinh, gồm 3 nam và 3 nữ, ngồi vào hai dãy ghế đó sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG