Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình và hê pt sau: a) b) c) d)

Giải các phương trình và hê pt sau:

a) 5 x squared minus x minus 6 equals 0

b) open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x plus 2 y equals 4 end cell row cell negative 3 x plus y equals 7 end cell end table close

c) 3 x squared plus 3 square root of 2 x equals 0

d) 9 x to the power of 4 plus 8 x squared minus 1 equals 0

V. Hằng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 100 cm 2 . Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của AB, BC, CA. Khi đó diện tích tam giác MNP bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG