Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

Giải các phương trình và hệ phương trình sau: 
a. space x squared minus 2 square root of 5 plus 4 equals 0 b. space x to the power of 4 minus 29 x squared plus 100 equals 0 c. space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 5 x plus 6 y equals 17 end cell row cell 9 x minus y equals 7 end cell end table close

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG