Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau ( sin 2 x ) sin 4 x + cos 4 x ​ = 2 1 ​ ( tg x + cot gx )

Giải các phương trình sau

log subscript 4 invisible function application left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared plus 2 equals log subscript square root of 2 end subscript invisible function application square root of 4 minus x end root plus log subscript 8 invisible function application left parenthesis 4 plus x right parenthesis cubed

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giải phương trình ( sin 2 x ) sin 4 x + cos 4 x ​ = 2 1 ​ ( tg x + cot gx ) Điều kiện sin 2 x  = 0 Nghueemj phương trình này không thuộc miền xác định của tập xác định nên phương trình vô nghiệm b, Giải phương trình Điều kiện Với − 1 < x < 4 ta có phương trình x 2 + 4 x − 12 = 0 Với − 4 < x < − 1 ta có phương trình x 2 − 4 x − 20 = 0 ⇒ x = 2 (4) ⇒ x = 2 ( 1 − 6 ​ )

Giải phương trình 

Điều kiện 

table attributes columnalign right end attributes row cell left parenthesis 1 right parenthesis rightwards double arrow blank fraction numerator 1 minus 1 half sin squared invisible function application 2 x over denominator sin invisible function application 2 x end fraction end cell cell blank equals 1 half open parentheses fraction numerator sin invisible function application x over denominator cos invisible function application x end fraction plus fraction numerator cos invisible function application x over denominator sin invisible function application x end fraction close parentheses end cell row blank cell blank equals fraction numerator 1 over denominator sin invisible function application 2 x end fraction end cell row blank cell blank left right double arrow blank 1 minus 1 half sin invisible function application 2 x equals 1 end cell row blank cell blank left right double arrow blank sin invisible function application 2 x equals 0 end cell end table

Nghueemj phương trình này không thuộc miền xác định của tập xác định nên phương trình vô nghiệm

b, Giải phương trình

log subscript 4 invisible function application left parenthesis x plus 1 right parenthesis squared plus 2 equals log subscript square root of 2 end subscript invisible function application square root of 4 minus x end root plus log subscript x invisible function application left parenthesis 4 plus x right parenthesis cubed

Điều kiện open curly brackets table row cell x plus 1 not equal to 0 end cell row cell 4 minus x greater than 0 end cell row cell 4 plus x greater than 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table row cell negative 4 less than x less than 4 end cell row cell x not equal to negative 1 end cell end table close close

left parenthesis 2 right parenthesis left right double arrow blank log invisible function application left parenthesis x plus 1 right parenthesis plus 2 equals log subscript 2 invisible function application left parenthesis 4 x right parenthesis plus log subscript 2 invisible function application left parenthesis 4 plus x right parenthesis table attributes columnalign right end attributes row left right double arrow cell log invisible function application left parenthesis x plus 1 right parenthesis plus end cell cell blank equals log invisible function application open parentheses 16 comma x squared close parentheses end cell row left right double arrow cell log plus 4 x plus 1 end cell cell blank equals log invisible function application open parentheses 16 blank x squared close parentheses end cell row left right double arrow cell 4 x plus 11 end cell cell blank equals 16 minus x squared end cell end table

Với  ta có phương trình 

Với  ta có phương trình 

left parenthesis 3 right parenthesis left right double arrow blank open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 2 end cell row cell x equals negative 6 end cell end table close left parenthesis loại right parenthesis

(4) left right double arrow blank open square brackets table row cell straight x equals 2 minus square root of 24 end cell row cell straight x equals 2 plus square root of 24 left parenthesis loại right parenthesis end cell end table close

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f (x) = ln ( x 2 − 3 x ) . Tập nghiệm S của phương trình f '(x) = 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG