Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau: (x 2 + 4x + 10) 2 - 7(x 2 + 4x + 11) + 7 < 0

Giải các phương trình sau:

(x2 + 4x + 10)2 - 7(x2 + 4x + 11) + 7 < 0

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt y = x 2 + 4x + 10. Bất phương trình đã cho tương dương với y 2 - 7y &lt; 0 ⇔ y(y-7)&lt;0 ⇔ 0 &lt; y &lt; 7 ⇔ x 2 + 4x + 10 &gt; 0 vàx 2 + 4x + 3 &lt; 0 ⇔ - 3 &lt; x &lt; - 1

Đặt y = x2 + 4x + 10.

Bất phương trình đã cho tương dương với y2 - 7y < 0
y(y-7)<0 0 < y < 7

x2 + 4x + 10 > 0 và x2 + 4x + 3 < 0
- 3 < x < - 1

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG