Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau trên tập số thực : 4 x 3 − 3 x + 2 3 ​ ​ = 0

Giải các phương trình sau trên tập số thực :

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình : ∣ ∣ ​ x 2 − 2 x − 1 ∣ ∣ ​ = 3 5 x + 1 ​ có tập nghiệm là : Hãy chọn kết quả đúng.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG