Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau: d. ∣ x − 3 ∣ = ∣ 2 x − 3 ∣

Giải các phương trình sau:

d. 

R. Roboteacher45

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∣ x − 3 ∣ = ∣ 2 x − 3 ∣ ⇔ ( x − 3 ) 2 = ( 2 x − 3 ) 2 ⇔ x 2 − 6 x + 9 = 4 x 2 − 12 x + 9 ⇔ 3 x 2 − 6 x = 0 ⇔ 2 x ( x − 2 ) = 0 ⇔ x = 0 Hoặc x − 2 = 0 ⇔ x = 2 Vậy nghiệp của phương trình là x = 0 hoặc x = 2

Hoặc 

Vậy nghiệp của phương trình là  hoặc 

1

Câu hỏi tương tự

c. 2 x + 5 3 x − 1 ​ + 2 4 ​ = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG