Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau: a)2 (4x−7) = 3(x+1) + 18

Giải các phương trình sau: 

a)2 (4x−7) = 3(x+1) + 18

b. space fraction numerator 3 x plus 2 over denominator 2 end fraction plus fraction numerator 5 minus 2 x over denominator 3 end fraction equals 11 over 6 c. space open vertical bar x minus 1 close vertical bar plus 7 equals 3 x d. space fraction numerator x plus 2 over denominator x plus 3 end fraction plus fraction numerator 2 x minus 1 over denominator x minus 3 end fraction equals fraction numerator 13 x minus 9 over denominator x squared minus 9 end fraction 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: a) Sử dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu để giải phương trình. b) Quy đồng mẫu, khử mẫu, đưa phương trình về dạngax+b=0 rồi giải phương trình. c) Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: d) Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: +) Đặt điều kiện. +) Quy đồng khử mẫu rồi đưa phương trình về dạngax+b=0ax+b=0rồi giải phương trình. +) Đối chiếu với điều kiện xác định rồi kết luận. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

a) Sử dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu để giải phương trình.

b) Quy đồng mẫu, khử mẫu, đưa phương trình về dạng ax+b=0 rồi giải phương trình.

c) Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar equals g open parentheses x close parentheses 

open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell f open parentheses x close parentheses greater or equal than 0 end cell row cell f open parentheses x close parentheses equals g open parentheses x close parentheses end cell end table close end cell row cell open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell f open parentheses x close parentheses less than 0 end cell row cell negative f open parentheses x close parentheses equals g open parentheses x close parentheses end cell end table close end cell end table close

d) Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:

+) Đặt điều kiện.

+) Quy đồng khử mẫu rồi đưa phương trình về dạng ax+b=0ax+b=0 rồi giải phương trình.

+) Đối chiếu với điều kiện xác định rồi kết luận.

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG