Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau: lo g x 2 ​ 16 + lo g 2 x ​ 64 = 3

Giải các phương trình sau:

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐK: x > 0 , x  = 1 , x  = 2 1 ​ thì PT: 2 lo g x ​ 2 + 1 + lo g 2 ​ x 6 ​ = 3 ⇔ lo g 2 ​ x 2 ​ + 1 + lo g 2 ​ x 6 ​ = 3 Đặt t = lo g 2 ​ x thì PT: t 2 ​ + 1 + t 6 ​ = 3 ⇔ 3 t 2 − 5 t − 2 = 0 ⇔ t = 2 h o ặ c t = − 3 1 ​ . Suy ra nghiệm x = 4 , x = 3 2 ​ 1 ​

ĐK:  thì PT:

Đặt  thì PT: . Suy ra nghiệm 

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: lo g 2 ​ x + lo g 4 ​ x + lo g 8 ​ x = 11

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG