Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau :

 Giải các phương trình sau : 
a. space square root of x squared minus x minus 2 end root minus square root of x minus 2 end root equals 0 b. space square root of x squared minus 1 end root plus 1 x squared c. space square root of x squared minus x end root plus square root of x squared plus x minus 2 end root equals 0 d. space x minus square root of x to the power of 4 minus 2 x squared plus 1 end root equals 1 e. space square root of x squared plus 4 x plus 4 end root plus open vertical bar x minus 4 close vertical bar equals 0 g. space square root of x minus 2 end root plus square root of x minus 3 end root equals negative 5 h. space square root of x squared minus 2 x plus 1 end root plus square root of x squared minus 6 x plus 9 end root equals 1 i. space square root of x plus 5 end root plus square root of 2 minus x end root equals x squared minus 25 k. space square root of x plus 3 minus 4 square root of x minus 1 end root end root plus square root of x plus 8 minus 6 square root of x minus 1 end root end root equals 1 l. space square root of 8 x plus 1 end root plus square root of 3 x minus 5 end root equals square root of 7 x plus 4 end root plus square root of 2 x minus 2 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong tam giác đều có cạnh bằng 8. đặt 193 điểm phân biệt. Chứng minh tồn tại 2 điểm trong 193 điểm đã cho có khoảng cách không vượt quá .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG