Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau:

Giải các phương trình sau:

a. space square root of 2 x minus 3 end root plus 3 equals x b. space fraction numerator 2 over denominator x plus 1 end fraction plus fraction numerator x squared over denominator x squared minus 1 end fraction equals fraction numerator 1 over denominator x minus 1 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

a) Cho biểu thức: , với n là số tự nhiên. Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho n < 100 và P là số nguyên. b) Cho x, y, z đều khác 0 thoả điều kiện x + y + z = 0. Chứng minh rằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG