Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình sau: 2 ( x − 1 ) 1 ​ − x 4 ​ + 2 ( x + 1 ) 15 ​ ≥ 1

Giải các phương trình sau:

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện x  = 0, x = ± 1. Chuyển các sốhạng sang vếtrái, quy dồng mẫu sốvà rút gọn ta được: x ( x − 1 ) ( x + 1 ) x 3 − 4 x 2 + 6 x − 4 ​ ≤ 0 ⇔ x ( x − 1 ) ( x + 1 ) ( x − 2 ) ( x 2 − 2 x + 2 ) ​ ≤ 0 <=> x(x - 1)(x - 2)(x + 1) ≤ 0 <=> -1 < x < 0 hay1 < x ≤ 2

Điều kiện x 0, x = ± 1.

Chuyển các số hạng sang vế trái, quy dồng mẫu số và rút gọn ta được:

<=> x(x - 1)(x - 2)(x + 1) 0
<=> -1 < x < 0 hay 1 < x 2

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình sau: ( x + 2 ) ( 2 x 2 − 3 x + 1 ) ≥ 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG