Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình nghiệm nguyên sau đây: a . x ( x + 1 ) ( x + 7 ) ( x + 8 ) = y 2 b . x 6 + 3 x 3 + 1 = y 3 c . ( x + 2 ) 4 − x 4 = y 3 d . x 3 − y 3 = 2 x y + 8 e . x 2 + x = y 4 + y 3 + y 2 + y

Giải các phương trình nghiệm nguyên sau đây:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Ch ứ ng minh r ằ ng v ớ i m ọ i gi á tr ị c ủ a tham s ố m th ì đồ th ị h à m s ố lu ô n c ó c ự c đạ i, c ự c ti ể u đồ ng th ờ i g ọ i ( x ; y ) l à ho à nh độ , tung độ c á c đ i ể m c ự c tr ị th ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG