Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình:

Giải các phương trình: 
a. space x squared plus 5 x minus square root of x squared plus 5 x plus 4 end root equals negative 2 b. space square root of x squared minus 3 x plus 2 end root plus square root of x plus 3 end root equals square root of x minus 2 end root plus square root of x squared plus 2 x minus 3 end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình thoi MNPQ .Gọi O là giao điểm của hai đường chéo. KẻNE⊥PQ (E∈PQ), QF⊥MN(F∈MN). a) Chứng tỏ tứ giác NEQF là hình chữ nhật. b) Chứng tỏ MP, NQ, EF đồng quy.

84

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG