Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các phương trình 9x 2 −(6x+2)(x−5)=1

Giải các phương trình
 9x2−(6x+2)(x−5)=1

R. Roboteacher19

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

9x 2 −(6x+2)(x−5)=1 ⇔9x 2 −(6x+2)(x−5)-1 =0 ⇔ 3x 2 + 28x + 9 = 0 ⇔(x+9)(3x+1)=0 ⇔ [ x + 9 = 0 3 x + 1 = 0 ​ ⇔ [ x = − 9 x = − 3 1 ​ ​

9x2−(6x+2)(x−5)=1

⇔ 9x2−(6x+2)(x−5)-1 =0

⇔ 3x2 + 28x + 9 = 0

⇔(x+9)(3x+1)=0

1

Câu hỏi tương tự

Số x thoả mãn ( x − 2 ) ( x 2 + 2 x + 4 ) − x ( x − 1 ) ( x + 1 ) + 3 x = 2 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG