Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các bpt sau a, b, x 2 − 3 x − 4 lo g 2 ​ ( x + 1 ) 2 − lo g 3 ​ ( x + 1 ) 3 ​ > 0

Giải các bpt sau

a,3 to the power of square root of x squared minus 2 x end root end exponent greater or equal than open parentheses 1 third close parentheses to the power of x minus 1 end exponent

b,

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a, Giải bpt Điều kiện Từ (1) ta có bpt vô nghiệm Vậy nghiệm của bptlà 1 a x ≥ 2 b, Giải bpt ​ x 2 − 3 x − 4 l o g 2 ​ ( x + 1 ) 2 − l o g 3 ​ ( x + 1 ) 3 ​ > 0 ​ Điều kiện Bất phương trình đã cho tương đương x 2 − 3 x − 4 2 l o g 2 ​ ( x + 1 ) − 3 l o g 3 ​ ( x + 1 ) ​ > 0 ⇔ x 2 − 3 x − 4 2 l o g 2 ​ ( x + 1 ) − 3 l o g 1 ​ 2 ⋅ l o g 2 ​ ( x + 1 ) ​ > 0 ​

a, Giải bpt 3 to the power of square root of x squared minus 20 end root end exponent equals open parentheses 1 third close parentheses to the power of x minus 1 minus 1 end exponent

Điều kiện x squared minus 2 x greater or equal than 0 left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater or equal than 2 end cell row cell x less or equal than 0 end cell end table close

Từ (1) ta có bpt 3 to the power of square root of x squared minus 2 x end root end exponent greater or equal than open parentheses 3 to the power of negative 1 end exponent close parentheses left parenthesis x minus 1 x minus 1 ∣ left right double arrow 3 to the power of square root of x squared minus 2 x end root greater or equal than 3 to the power of vertical line x minus 1 vertical line minus x end exponent end exponent left right double arrow square root of x squared minus 2 x end root greater or equal than vertical line x minus 1 vertical line minus x left parenthesis 2 right parenthesis left right double arrow square root of x squared minus 2 x end root greater or equal than negative x plus 1 minus x equals 1 minus 2 x left right double arrow x squared minus 2 x greater or equal than left parenthesis 1 minus 2 x right parenthesis squared left right double arrow 3 x squared minus 2 x plus 1 less or equal than 0 rightwards double arrowvô nghiệm

Vậy nghiệm của bpt là  

b, Giải bpt 

Điều kiện open curly brackets table row cell x plus 1 greater than 0 end cell row cell x squared minus 3 x minus 4 not equal to 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table row cell x greater than negative 1 end cell row cell x not equal to 4 end cell end table close close

Bất phương trình đã cho tương đương 

left right double arrow fraction numerator log subscript 3 invisible function application 9 times log subscript 2 invisible function application left parenthesis x plus 1 right parenthesis minus log subscript 3 invisible function application 8 times log subscript 2 invisible function application left parenthesis x plus 1 right parenthesis over denominator x squared minus 3 x plus 4 end fraction greater than 0 left right double arrow blank open parentheses log subscript 1 invisible function application 9 minus log subscript x invisible function application 8 close parentheses fraction numerator log subscript 2 invisible function application left parenthesis x plus 1 right parenthesis over denominator x squared minus 3 x plus 4 end fraction greater than 0 left right double arrow blank fraction numerator log subscript 2 invisible function application left parenthesis x plus 1 right parenthesis over denominator x squared minus 3 x plus 4 end fraction greater than 0

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ∣ cos 3 x ∣ = 1 − 3 ​ sin 3 x Tìm tất cả m để ptrinh ( 2 ​ + x ) m ​ + ( 2 ​ − x ) m ​ = 2 2 ​ là hệ quả của ptrinh

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG