Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các bất Phương trình sau: a) x 4 < 3 b) x 11 ≥ 7 c) x 10 > 2 d) x 3 ≤ 5

Giải các bất Phương trình sau:

a) x4 < 3     b) x11 ≥ 7     c) x10 > 2     d) x3 ≤ 5

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải: a) x 4 &lt;3 &lt;=&gt; − 4 3 ​ &lt; x &lt; 4 3 ​ b) x 11 ≥ 7 ⇔ x ≥ 11 7 ​ c) x 10 &gt; 2 ⇔ [ x &gt; 10 2 ​ x &lt; − 10 2 ​ ​ d) x 3 ≤ 5 &lt;=&gt; x ≤ 3 5 ​

Lời giải:

a) x4<3 <=>

b) x11 ≥ 7    

c) x10 > 2

d) x3 ≤ 5 <=> x ≤ 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG