Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau: a ) ( 2 m − 1 ) 2 − 4 ( m + 1 ) ( m − 2 ) ≥ 0 b ) m 2 − ( 2 m − 1 ) ( m + 1 ) < 0

Giải các bất phương trình, hệ bất phương trình (ẩn m) sau:

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) ( 2 m − 1 ) 2 − 4 ( m + 1 ) ( m − 2 ) ≥ 0 ⇔ 9 ≥ 0 . Bất phương trình có tập nghiệm là R. b) m 2 − ( 2 m − 1 ) ( m + 1 ) < 0 ⇔ − m 2 − m + 1 < 0 ⇔ m ∈ ( − ∞ ; 2 − 1 − 5 ​ ​ ) ∪ ( 2 − 1 + 5 ​ ​ ; + ∞ )

a) . Bất phương trình có tập nghiệm là R.

b)

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của bất phương trình x ​ − 2 x < 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG