Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bpt sau ( x − 2 ) 5 ​ ≥−2

Giải bpt sau≥−2

R. Roboteacher15

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 2 ) 5 ​ ≥−2 (dk: x  = 2 ) <=> 5 ≥ -2(x-2) <=> 5≥ -2x+4 <=> x≥ 2 − 1 ​ => D= [ 2 − 1 ​ ; + ∞ ) \ { 2 }

≥−2     (dk: x )

<=> 5 ≥ -2(x-2)

<=> 5 ≥ -2x+4

<=> x ≥ 

=> D= [; +

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình x + 3 ​ ≥ 2 − x có số nghiệm nguyên thuộc [−2020;2020] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG