Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình ( x 2 − 4 x + 3 ​ + 1 ) lo g 5 ​ 5 x ​ + x 1 ​ ( − 2 x 2 + 8 x − 6 ​ + 1 ) ≤ 0

Giải bất phương trình 

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ i e ^ ˋ u ki ệ n ⎩ ⎨ ⎧ ​ x > 0 x 2 − 4 x + 3 ≥ 0 − 2 x 2 + 8 x − 6 ≥ 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x > 0 { x ≤ 1 x ≥ 3 ​ 1 ≤ x ≤ 3 ​ ⇔ { x = 1 x = 3 ​ + Với x=1 thì bất phương trình đã cho tương đương lo g 5 ​ 5 1 ​ + 1 ≤ 0 ⇔ − 1 + 1 = 0 ≤ 0 ( l u o ^ n đ u ˊ n g ) + Với x=3thì bất phương trình đã cho tương đương lo g 5 ​ 5 3 ​ + 3 1 ​ ≤ 0 ⇔ 5 3 ​ ≤ 5 − 3 1 ​ ⇔ 125 27 ​ ≤ 5 1 ​ ( l o ạ i ) Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm x=1.

+ Với x=1 thì bất phương trình đã cho tương đương

+ Với x=3 thì bất phương trình đã cho tương đương

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm x=1.

1

Câu hỏi tương tự

Với x là số dương, y là số thực tùy ý, tìm tập hợp mọi giá trị của biểu thức A = ( x 2 + 3 y 2 ) ( x + x 2 + 12 y 2 ​ ) x y 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG