Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình [x].{x} < x - 1

Giải bất phương trình [x].{x} < x - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? a. 2016 + 1 - 2017 b. x + 10 - 1 c. x+ 2y &gt; 0 d. 5 - 10 ​ &lt; 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG