Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình (x+1)(x-2)(10-2x) ≤ 0.

Giải bất phương trình (x+1)(x-2)(10-2x)0.

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x+1=0 ⇔ x=-1; x-2=0 ⇔ x=2, 10-2x=0 ⇔ x=5. Bảng xét dấu: Tập nghiệm của bất pt là S = [ − 1 ; 2 ] ∪ [ 5 ; + ∞ )

Ta có x+1=0 x=-1; x-2=0x=2, 10-2x=0x=5.

Bảng xét dấu:

Tập nghiệm của bất pt là 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình 2 − x 3 ​ ≥ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG