Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình (x + 1)(2 - x) > 0.

Giải bất phương trình (x + 1)(2 - x) > 0.

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x+1=0 ⇔ x=-1; 2-x=0 ⇔ x=2 Bảng xét dấu: Từ đó suy ra tập nghiệm của bất phương trình S=(-1;2)

Ta có x+1=0 x=-1; 2-x=0 x=2

Bảng xét dấu:

Từ đó suy ra tập nghiệm của bất phương trình S=(-1;2)

1

Câu hỏi tương tự

Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG