Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình : 5 x − 1 ​ − x − 1 ​ > 2 x − 4 ​

Giải bất phương trình : 

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 5 x − 1 ​ − x − 1 ​ 2 x − 4 ​ d Vậy nghiệm của bất phương trình là: 2≤x<10.

Ta có:
table attributes columnalign right left end attributes row blank cell blank left right double arrow square root of x minus 1 end root plus square root of 2 x minus 4 end root less than square root of 5 x minus 1 end root end cell row blank cell blank left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater or equal than 2 end cell row cell square root of left parenthesis x minus 1 right parenthesis left parenthesis 2 x minus 4 right parenthesis end root less than x plus 2 end cell end table close end cell row blank cell left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater or equal than 2 end cell row cell left parenthesis x minus 1 right parenthesis left parenthesis 2 x minus 4 right parenthesis less than left parenthesis x plus 2 right parenthesis squared end cell end table close end cell row blank cell blank left right double arrow open curly brackets table row cell straight x greater or equal than 2 end cell row cell straight x squared minus 10 straight x less than 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table row cell x greater or equal than 2 end cell row cell 0 less than x less than 10 end cell end table left right double arrow 2 less or equal than x less than 10 close close end cell end table
Vậy nghiệm của bất phương trình là: 2≤x<10.

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: (x 2 + 4x + 10) 2 - 7(x 2 + 4x + 11) + 7 &lt; 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG