Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bấtphương trình sau: ( 4 x − 12. 2 x + 32 ) lo g 2 ​ ( 2 x − 1 ) ≤ 0 .

Giải bất phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 4 x − 12. 2 x + 32 ) lo g 2 ​ ( 2 x − 1 ) ≤ 0 đ k : 2 x − 1 > 0 ⇔ x > 2 1 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ { 4 x − 12. 2 x + 32 ≥ 0 lo g 2 ​ ( 2 x − 1 ) ≤ 0 ​ { 4 x − 12. 2 x + 32 ≤ 0 lo g 2 ​ ( 2 x − 1 ) ≥ 0 ​ ​ Gi ả i h ệ ⇒ H ợ p nghi ệ m .

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số: y = lo g 2 ​ ( x 2 − 2 x ) là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG