Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình sau: ( x + 2 ) ( x − 2 ) ( 5 − x ) ( x 2 + 6 x − 7 ) ​ < 0

Giải bất phương trình sau: 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt f ( x ) = ( x + 2 ) ( x − 2 ) ( 5 − x ) ( x 2 + 6 x − 7 ) ​ . Ta có bảng xét dấu của f ( x ) : x − ∞ − 7 − 2 1 2 5 + ∞ f ( x ) + 0 − ∥ + 0 − ∥ + 0 − Vậy S = ( − 7 ; − 2 ) ∪ ( 1 ; 2 ) ∪ ( 5 ; + ∞ ) .

Đặt . Ta có bảng xét dấu của 

x

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ bất phưong trình sau: { 2 x + 8 ≥ 10 − 5 x 6 − x < 7 − 3 x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG