Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình sau: lo g 2 x + 3 logx ≥ 4

Giải bất phương trình sau:

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g 2 x + 3 logx ≥ 4 Đặt t = logx, bất phương trình trên trở thành: t 2 + 3 t ≥ 4 ⇔ t 2 + 3 t − 4 ≥ 0 ⇔ t ≤ − 4 ho ặ c t ≥ 1 + Với t ≤ − 4 ⇒ logx ≤ − 4 ⇔ 0 ≤ x ≤ 1 0 − 4 + Với t ≥ 1 ⇒ logx ≥ 1 ⇔ x ≥ 10 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = ( 0 ; 1 0 − 4 ] ∪ [ 10 ; + ∞ )

Đặt t = logx, bất phương trình trên trở thành:

+ Với

+ Với

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập nghiệm của bất phương trình .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG