Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình sau: − x 2 + 4 x + 5 ≤ 0

Giải bất phương trình sau: 

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

− x 2 + 4 x + 5 ≤ 0 ⇔ [ x ≤ − 1 x ≥ 5 ​ Vậy S = ( − ∞ ; − 1 ] ∪ [ 5 ; + ∞ ) .

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để phương trình x 2 - 2mx + m + 2 = 0 có 2 nghiệm cùng dương.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG