Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bấtphương trình sau: 2 2 x + 1 + 2 x − 15 2 x + 3 + 11 ​ ≤ 3 .

Giải bất phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2 2 x + 1 + 2 x − 15 2 x + 3 + 11 ​ ≤ 3 ⇔ 8. 2 x + 11 ≤ 6. 2 2 x + 3. 2 x − 45 ⇔ − 6. 2 2 x + 5. 2 x − 34 ≤ 0 ( 1 ) Đ ặ t y = 2 x ; y > 0 ( 1 ) ⇔ − 6 y 2 + 5 y − 34 ≥ 0 Ph ươ ng tr ı ˋ nh v o ^ nghi ệ m Vậy phương trình không có giá trị thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Vậy phương trình không có giá trị thỏa mãn yêu cầu đề bài.

 

1

Câu hỏi tương tự

Với hai sốthực a, b tùy ý và 1 + lo g 3 ​ 2 lo g 3 ​ 5. lo g 5 ​ a ​ - lo g 6 ​ b = 2 .Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG