Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình sau:|4x−1|≥2x+3

Giải bất phương trình sau: |4x−1|≥2x+3

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

|4x−1|≥2x+3 ⇔ [ 4 x − 1 ≥ 2 x + 3 4 x − 1 ≤ − 2 x − 3 ​ ⇔ [ 2 x ≥ 4 6 x ≤ − 2 ​ ⇔ [ x ≥ 2 x ≤ 3 − 1 ​ ​ Vậy S = ( − ∞ ; 3 − 1 ​ ] ∪ [ 2 ; + ∞ )

|4x−1|≥2x+3

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trình 3 x − 2 − x 2 + 2 x + 3 ​ ≤ 0 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG