Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bấtphương trình sau: x 2 + ( lo g 2 ​ x + 2 ) x + lo g 2 ​ x − 3 > 0 .

Giải bất phương trình sau:

.

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 2 + ( lo g 2 ​ x + 2 ) x + lo g 2 ​ x − 3 > 0 đ k : x > 0 Ta c o ˊ : △ = ( lo g 2 ​ x − 4 ) 2 ≥ 0 Do đ o ˊ v e ^ ˊ tr a ˊ i c o ˊ nghi ệ m : x = − 1 ( Lo ạ i ) X e ˊ t b a ^ ˊ t PT : H a ˋ m s o ^ ˊ đ o ^ ˋ ng bi e ^ ˊ n lo g 2 ​ x ​ ​ > H a ˋ m s o ^ ˊ ngh ị ch bi e ^ ˊ n 3 − x ​ ​ Ta c o ˊ : x > 2 l a ˋ nghi ệ m c ủ a BPT .

 

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm Scủa bất phương trình lo g 4 ​ ( lo g 3 1 ​ ​ x ) ≥ 0 là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG