Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình log 2 (3x-1) 3

Giải bất phương trình log(3x-1)greater than 3

  1. x greater than 3

  2. 1 third less than x less than 3

  3. x less than 3

  4. x greater than 10 over 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính: J = ∫ x 3 ⋅ e x d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG