Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình : (a ≠ 0)

Giải bất phương trình : 
2 open parentheses x plus square root of x squared plus a squared end root close parentheses less or equal than fraction numerator 5 a squared over denominator square root of x squared plus a squared end root end fraction (a ≠ 0)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện : 1 – x ≥ 0 , 2 – x ≥ 0 nên x ≤ 1. Ta có :

Điều kiện : 1 – x ≥ 0 , 2 – x ≥ 0 nên x ≤ 1. Ta có :

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG