Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình: log subscript x invisible function application open square brackets log subscript 3 invisible function application open parentheses 9 to the power of x minus 72 close parentheses close square brackets less or equal than 1

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

So với điều kiện, ta có nghiệm của bất phương trình là : lo g 9 ​ 73 < x ≤ 2

 

table attributes columnalign right left end attributes row blank cell text Điều kiện:  end text open curly brackets table row cell 0 less than straight x not equal to 1 end cell row cell 9 to the power of x minus 72 greater than 0 end cell row cell log subscript 3 invisible function application open parentheses 9 to the power of x minus 72 close parentheses greater than 0 end cell end table left right double arrow straight x greater than log subscript 9 invisible function application 73 close end cell row blank cell text  Khii đó:  end text log subscript x invisible function application open parentheses log subscript 3 invisible function application open parentheses 9 to the power of x minus 72 close parentheses close parentheses less or equal than 1 end cell row blank cell left right double arrow log subscript x invisible function application open parentheses log subscript 3 invisible function application open parentheses 9 to the power of x minus 72 close parentheses close parentheses less or equal than log subscript x invisible function application x end cell row blank cell blank left right double arrow og subscript 3 invisible function application open parentheses 9 to the power of x minus 72 close parentheses less or equal than x left right double arrow 3 to the power of 2 x end exponent minus 3 to the power of x minus 72 less or equal than 0 end cell row blank cell left right double arrow 3 to the power of x less or equal than 9 left right double arrow x less or equal than 2 end cell end table

So với điều kiện, ta có nghiệm của bất phương trình là : 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình f(f(cos⁡x))=m có nghiệm thuộc khoảng ( 2 π ​ ; 2 3 π ​ ) ?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG