Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình −2x 2 + 3x + 5 > 0.

Giải bất phương trình −2x+ 3x + 5 > 0.

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt f(x) = −2x 2 + 3x + 5, ta có a = −2 < 0 và f(x) = 0 ⇔ x = -1 và x = 2 5 ​ Lập bảng xét dấu của f(x) ta có: Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là S = (-1; 2 5 ​ )

Đặt f(x) = −2x2 + 3x + 5, ta có a = −2 < 0 và f(x) = 0 x = -1 và x = 

Lập bảng xét dấu của f(x) ta có:

Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm của bất phương trình là S = (-1;)

 

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị thực của tham số để bất phương trình có nghiệm là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG