Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình lo g 2 1 ​ ​ ( x − 1 ) > 1.

Giải bất phương trình 
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Do cơ số 2 1 ​ ∈ ( 0 ; 1 ) nên lo g 2 1 ​ ​ ( x − 1 ) > 1 ⇔ { x − 1 < 2 1 ​ x − 1 > 0 ​ ⇔ 1 < x < 2 3 ​ .

Chọn A

Do cơ số  

nên 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để phương trình có hai nghiệm phân biệt.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG