Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giải bất phương trình lo g 2 ​ x − 2 lo g 2 2 ​ x + lo g a ​ x + 2 ​ > 1 và số a dương và khác 1

Giải bất phương trình  và số a dương và khác 1

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g 3 ​ x − 2 lo g a 2 ​ x + lo g 3 ​ x + 2 ​ > 1 ( a > 0 , a  = 1 ) Điều kiện Đặt t = lo g 4 ​ x ta được ​ 1 − 2 1 2 + 1 + 2 ​ − 1 = t − 2 1 2 + 4 ​ > 0 ⇔ 1 > 2 ⇔ lo g a ​ x > 2 ​ Với cơ số a>1 ta có x > a 2 Với cơ số 0<a<1 ta có 0 < x < a 2

Điều kiện open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater than 0 end cell row cell log subscript n invisible function application x minus 2 not equal to 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x greater than 0 end cell row cell x not equal to a squared end cell end table close close

Đặt  ta được 

Với cơ số a>1 ta có 

Với cơ số 0<a<1 ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Giai hệ pt

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG