Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Giái bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: Hai người cùng làm chung một công việc trong giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì thời gian để người thứ nhất hoàn thành công việc ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong công việc?

Giái bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Hai người cùng làm chung một công việc trong giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì thời gian để người thứ nhất hoàn thành công việc ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong công việc?

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi thời gian người 1 làm một mình để xong công việc là x (giờ), ĐK: . Vậy thời gian người 2 làm một mình xong công việc là x+2 (giờ) 1 giờ người 1 làm được công việc; 1 giờ người 2 làm được công việc. Vì 2 người làm chung trong giờ thì xong công việc, ta có PT: Giải PT, ta được: Kết hợp ĐK thì x=4 thỏa mãn, loại Vậy thời gian người 1 làm một mình xong công việc là 4 giờ, thời gian người 2 làm một mình xong công việc là 4+2=6 (giờ).

  Gọi thời gian người 1 làm một mình để xong công việc là x (giờ), ĐK: x space greater than 12 over 5.
Vậy thời gian người 2 làm một mình xong công việc là x+2 (giờ) 
1 giờ người 1 làm được 1 over x công việc; 1 giờ người 2 làm được fraction numerator 1 over denominator x plus 2 end fraction công việc. 
Vì 2 người làm chung trong 12 over 5 giờ thì xong công việc, ta có PT: 12 over 5 open parentheses 1 over x plus fraction numerator 1 over denominator x plus 2 end fraction close parentheses equals 1
Giải PT, ta được: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 4 end cell row cell x equals fraction numerator negative 6 over denominator 5 end fraction end cell end table closeKết hợp ĐK thì x=4 thỏa mãn, x equals fraction numerator negative 6 over denominator 5 end fraction loại 
Vậy thời gian người 1 làm một mình xong công việc là 4 giờ,
thời gian người 2 làm một mình xong công việc là 4+2=6 (giờ).

3

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình x 2 - 5 x + 6 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG