Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi z 1 ,z 2 là các nghiệm phức của phương trình z 2 − 2 z + 3 = 0 .Mô đun của z 1 3 ​ . z 2 4 ​ bằng

Gọi z1,z2  là các nghiệm phức của phương trình . Mô đun của  bằng 
 

  1. 81

  2. 16

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có: z 2 − 2 z + 3 = 0 ⇔ z 1 , 2 ​ = 1 ± 2 ​ i ⇒ ∣ z 1 ​ ∣ = ∣ z 2 ​ ∣ = 3 ​ Do đó ∣ ∣ ​ z 1 3 ​ . z 2 4 ​ ∣ ∣ ​ = ∣ z 1 ​ ∣ 3 . ∣ z 2 ​ ∣ 4 = ( 3 ​ ) 3 . ( 3 ​ ) 4 = 27 3 ​

Đáp án C

Ta có: 

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Hai bên sông A và B cách nhau 40 km. Cùng một lúc, một chiếc canô xuôi dòng từ A đến B và một chiếc bè cũng trôi từ A đên sB với vận tốc 3km/h. Sau khi đến B, canô quay về A ngay và gặp chiếc bè ở một...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG