Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Gọi x 1 ; x 2 ; x 3 là các giá trị thỏa mãn 4(3x – 5) 2 – 9(9x 2 – 25) 2 = 0. Khi đó x 1 + x 2 + x 3 bằng A. - 3 B. C. D.

Gọi x1; x2; x3 là các giá trị thỏa mãn 4(3x – 5)2 – 9(9x2 – 25)2 = 0. Khi đó x1 + x2 + x3 bằng 

A. - 3

B. negative 3 over 5 

C. negative 5 over 3  

D. negative 5 over 9

  1. - 3

  2. negative 3 over 5

  3. negative 5 over 3

  4. negative 5 over 9

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có 4(3x – 5) 2 – 9(9x 2 – 25) 2 = 0 ⇔ 4(3x – 5) 2 – 9[(3x) 2 – 5 2 ] 2 = 0 ⇔ 4(3x – 5) 2 – 9[(3x – 5)(3x + 5)] 2 = 0 ⇔ 4(3x – 5) 2 – 9(3x – 5) 2 (3x + 5) 2 = 0 ⇔ (3x – 5) 2 [4 – 9(3x + 5) 2 ] = 0 ⇔ (3x – 5) 2 [4 – (3(3x + 5)) 2 ] = 0 ⇔ (3x – 5) 2 (2 2 – (9x + 15) 2 ) = 0 ⇔ (3x – 5) 2 (2 + 9x + 15)(2 – 9x – 15) = 0 ⇔ (3x – 5) 2 (9x + 17)(-9x – 13) = 0 Đáp án cần chọn là: C.

Lời giải

Ta có 4(3x – 5)2 – 9(9x2 – 25)2 = 0

⇔ 4(3x – 5)2 – 9[(3x)2 – 52]2 = 0

⇔ 4(3x – 5)2 – 9[(3x – 5)(3x + 5)]2 = 0

⇔ 4(3x – 5)2 – 9(3x – 5)2(3x + 5)2 = 0

⇔ (3x – 5)2[4 – 9(3x + 5)2] = 0

⇔ (3x – 5)2[4 – (3(3x + 5))2] = 0

⇔ (3x – 5)2(22 – (9x + 15)2) = 0

⇔ (3x – 5)2(2 + 9x + 15)(2 – 9x – 15) = 0

⇔ (3x – 5)2(9x + 17)(-9x – 13) = 0

Trắc nghiệm Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức có đáp án

Đáp án cần chọn là: C. negative 5 over 3

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là trung điểm của DC. Từ E vẽ đường thẳng vuông góc với DC và cắt AB tại F. a) Chứng minh: tứ giác ADEF là hình chữ nhật. b) Chứng minh: tứ giác AECF là hình bình hành....

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG